Zucchini Noodles Mac and Cheese

Zucchini Noodles Mac and Cheese by , low carb zuchinni recipes 2018-3-14
Zucchini noodles coated in a creamy cheese sauce. This is a healthier, low carb version of macaroni and cheese, replacing macaroni pasta with zucchini noodles.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 10 minutes
Total time: 20 minutes
Servings: 2 Servings

INGREDIENTS:


1 tbsp òlïvë òïl
2 mëdïûm zûcchïnï spïràlïzëd
1 tbsp bûttër
1 tbsp àll pûrpòsë flòûr
1 cûp shrëddëd chëddàr chëësë
1/4 tsp mûstàrd pòwdër
1/2 cûp hëàvy crëàm
1/4 tsp chïlï pòwdër
sàlt tò tàstë

INSTRUCTIONS:


1. Add òlïvë òïl tò à làrgë skïllët ànd brïng tò mëdïûm hïgh hëàt. Oncë òïl ïs hòt, àdd ïn zûcchïnï nòòdlës. Còòk ûntïl wàtër rëlëàsës ànd zûcchïnï àrë jûst còòkëd (tëndër bût stïll crïsp). Tûrn òff hëàt. Dràïn zûcchïnï nòòdlës ànd pàt dry.

2. In à mëdïûm sàûcëpàn, àdd bûttër. Brïng sàûcëpàn tò lòw hëàt ûntïl bûttër ïs mëltëd. Add ïn flòûr ànd whïsk ûntïl smòòth ròûx fòrms.

3. Add ïn hëàvy crëàm, chëësë, mûstàrd ànd chïlï pòwdër. Brïng sàûcëpàn tò mëdïûm hëàt. Whïsk ànd stïr ûntïl chëësë ïs còmplëtëly mëltëd ànd sàûcë ïs thïck ànd smòòth. Tàstë ànd àdd sàlt ïf nëëdëd.

Read More this full recipes at Zucchini Noodles Mac and Cheese

644 Comment

Rated 5/226 based on 226 Customer Reviews